Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene Voorwaarden

v2024-1


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.

Business Training Holland:
Business Training Holland B.V. gevestigd te Steenwijk.

Extern Examen:
een examen voor een opleiding anders dan een Business Training Holland-examen zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.

Incompany-/Maatwerkopleiding:
een opleiding die Business Training Holland verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant:
(i) elke particulier die bij Business Training Holland een openlijnopleiding afneemt of
(ii) elk bedrijf/elke instelling die bij Business Training Holland een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.

Business Training Holland-examen:
een examen dat door Business Training Holland wordt afgenomen als onderdeel is van de opleiding zoals bedoeld in artikel 6 lid 4.

Business Training Holland Onderwijs- en examenregeling:
de op het moment van inschrijving voor een opleiding van kracht zijnde Onderwijs- en examenregeling van Business Training Holland.

Onderwijsmateriaal:
het (online) opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

Openlijnopleiding:
een opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.

Opleiding, training of workshop:
een door Business Training Holland verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel aangeduid met de naam Incompany of Open. Onder een Incompany opleiding wordt verstaan een opleiding die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder een open opleiding wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Overeenkomst op afstand:
een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs:
de prijs voor een opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst:
een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen Business Training Holland en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Business Training Holland, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.

Website:
de website van Business Training Holland: www.businesstrainingholland.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Business Training Holland en op alle door Business Training Holland gesloten studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Business Training Holland wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Business Training Holland en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Business Training Holland een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Business Training Holland en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.


Artikel 3 – Aanbod

1. Business Training Holland brengt het aanbod (bij voorkeur) digitaal uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst; b. wanneer de opleiding start; c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; f. de wijze van betaling; g. de duur van de studieovereenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Business Training Holland. Op verzoek van de klant zal Business Training Holland een digitale kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van Business Training Holland, inclusief het bezoekadres van de vestiging; b. het recht van de klant de studieovereenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.


Artikel 4 – Studieovereenkomst

1. De klant gaat een studieovereenkomst met Business Training Holland aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door Business Training Holland verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer Business Training Holland de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Business Training Holland schriftelijk de inschrijving voor een opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
4. Business Training Holland is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Business Training Holland gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Business Training Holland. Business Training Holland kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.


Artikel 5 – Beëindiging/wijzigen opleiding overeenkomst op afstand

1. Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 werkdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Business Training Holland terug te zenden. Business Training Holland is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant. Business Training Holland zal op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen

Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst
3. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Business Training Holland betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
4. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de klant aan Business Training Holland betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de opleiding. In dat geval is de klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Business Training Holland verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals begeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
5. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van Business Training Holland en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Business Training Holland een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Wijzigen Opleiding
6. Business Training Holland kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een openlijnopleiding wijzigen naar een andere openlijnopleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een openlijnopleiding ligt uitsluitend bij Business Training Holland. Business Training Holland zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,00 (EUR 50,00 als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,00), exclusief btw, bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Business Training Holland tot het wijzigen van de openlijnopleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
7. Business Training Holland behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.


Artikel 6 – Examens

1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een Business Training Holland-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 6 lid 7.
2. Inschrijving voor een herkansing van een Business Training Holland-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden.
4. Het Business Training Holland-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een Business Training Holland-examen tussentijds wijzigt, behoudt Business Training Holland zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
5. Op het Business Training Holland-examen is de Business Training Holland Onderwijs- en examenregeling van toepassing.
6. Business Training Holland verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de Business Training Holland Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de klant aan Business Training Holland zijn voldaan. Business Training Holland verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de Business Training Holland Onderwijs- en examenregeling.
7. Indien (al dan niet in aanvulling op het Business Training Holland-examen) een exameninstituut anders dan Business Training Holland een Extern Examen voor een opleiding zal afnemen, is de klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. Business Training Holland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.


Artikel 7 – Betaling

1. Indien de klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de klant aan Business Training Holland. De klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan Business Training Holland. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Business Training Holland, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een openlijnopleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd.
3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Business Training Holland streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de opleiding aan de klant te verzenden. Business Training Holland hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
4. De klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Business Training Holland te hebben voldaan.
5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Business Training Holland de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,00. Business Training Holland maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Business Training Holland de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
8. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de opleiding mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Business Training Holland op grond van de studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.


Artikel 8 – Wet bescherming persoonsgegevens

Business Training Holland maakt de opdrachtgever en de personen die een Opleiding zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van Business Training Holland. Deze administratie staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan Business Training Holland kenbaar worden gemaakt. Business Training Holland verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent van Business Training Holland, te tonen.


Artikel 9 – Prijs

1. De kosten van iedere openlijnopleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die openlijnopleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de website. De locatiekosten en de arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding.
2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door Business Training Holland worden doorberekend aan de klant.
3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 9 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de studieovereenkomst, heeft de klant het recht de studieovereenkomst te ontbinden.
4. Alle door Business Training Holland genoemde bedragen zijn exclusief btw.
5. Business Training Holland zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.
6. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Business Training Holland. Een niet-wettelijk erkende opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit Business Training Holland. Op verzoek van een klant kan een niet-wettelijk erkende opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal Business Training Holland de niet-wettelijk erkende opleiding verzorgen en is Business Training Holland gerechtigd de kosten van de opleiding te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw-tarief.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid Business Training Holland

1. In het geval de Klant of deelnemers aan een opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van Business Training Holland, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Business Training Holland gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Business Training Holland door de verzekeraar van Business Training Holland onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Business Training Holland geldt het voorgaande niet.
2. De aansprakelijkheid van Business Training Holland voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
3. Business Training Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
4. Business Training Holland is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
5. De aansprakelijkheid van Business Training Holland strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Business Training Holland verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Business Training Holland of die door Business Training Holland zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).
6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.


Artikel 11 – Levering Onderwijsmateriaal

1. Business Training Holland levert het onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de opleiding aan de klant.
2. Verkeerd of beschadigd onderwijsmateriaal wordt door Business Training Holland direct kosteloos vervangen.
3. Alle door Business Training Holland gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de studieovereenkomst aan Business Training Holland bekend waren. Business Training Holland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
4. Business Training Holland is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de studieovereenkomst hebben voorgedaan.
5. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.


Artikel 12 – Uitval docent/examenbeoordelaar

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Business Training Holland – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Business Training Holland de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Business Training Holland-examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Business Training Holland zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.


Artikel 13 – Uitval cursist

1. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist, zal de desbetreffende les(sen) voor de desbetreffende cursist komen te vervallen. Business Training Holland is niet verplicht om alternatieve data in te plannen waarop de desbetreffende opleiding alsnog zal worden gegeven. (In overleg met Business Training Holland kan overlegd worden of het mogelijk is om alternatieve data in te plannen, zodat de betreffende opleiding alsnog gegeven zal worden. Echter is Business Training Holland niet verplicht om nieuwe data in te plannen).


Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Business Training Holland, haar personeel en/of voor Business Training Holland werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.


Artikel 15 – Persoonsgegevens

Business Training Holland verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Business Training Holland. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Business Training Holland.


Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Business Training Holland verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Business Training Holland. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Business Training Holland.
2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Business Training Holland verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.


Artikel 17 – Businesspartners

Business Training Holland is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Business Training Holland geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen de klant en Business Training Holland en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.


Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Business Training Holland worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.


Artikel 19 – Duur van de opleiding

Een opleiding van 6 maanden dient binnen 1 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 1 jaar dient binnen 1,5 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 2 jaar dient binnen 3 jaar volledig afgerond te zijn. Dit is van belang zodat de cursist de verbanden tussen de verschillende onderwerpen blijft zien en de cursist de behandelde stof op juiste wijze toe kan passen in het verbeterplan. De start van de opleiding vindt plaats na het versturen van het lesmateriaal.


Artikel 20 – Klachtenprocedure

Business Training Holland BV doet er alles aan om binnen haar doelstellingen goede trainingen en opleidingen te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij trainer, docent of studiebegeleiding, biedt Business Training Holland de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Deze klachtenprocedure is gepubliceerd op de website van Business Training Holland of kan worden opgevraagd bij het opleidingsinstituut.


Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door Business Training Holland geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Zwolle is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Scroll naar boven